تعبیر خواب جنگیدن | تعبیر خواب جنگ چیست؟ | مشاهده تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب جنگ | جنگ در خواب نشانه چیست؟

برای مشاهده تعبیر خواب جنگ به ادامه مقاله مراجعه کنید.

تعبیر خواب جنگ | جنگ در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب یک علم نسبی است که دسترسی به آن آسان نیست و نیاز به دانش فراوان در این زمینه دارد. تعبیر خواب دقیق نیازمند آگاهی از حس فرد در خواب است. در این مطلب برای شما تعبیر خواب جنگ را قرار داده ایم.

تعبیر خواب جنگ

جنگ نیز همچون خواب های دیگر دارای تعبیر های مختلفی است که به شرایط ببینده خواب بستگی دارد و این جزییات تعبیر می شود اما به طور کلی جنگ چه در دنیای واقعی و چه در خواب نشانه های خوبی ندارد که برای بررسی بیشتر تعبیر این خواب را از نگاه معبران بزرگ در ادامه قرار داده ایم.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می آید خبر می دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم.

در نفایس الفنون آمده است : جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما می گوید که تنها می مانید و در مشکلی که پیش می آید هیچ دستی دست شما را نمی گیرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.

آنلی بیتون می گوید : دیدن صحنه های جنگ در خواب علامت آن است که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت. همچنین اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ می رود علامت آن است که درباره شخصیت نامزد خود خبر دردناکی خواهد شنید.

خالد اصفهانی می گوید : دیدن مناظر مختلف جنگ مثل خونریزی کشته شدن کودک یا بچه ها کول کردن پدر مادر فرار کردن داد زدن جمع اوری اسلحه زخمی شدن دست و پا یا جانباز شدن در خواب، علامت آن است که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت.

تعبیر دیدن خواب جنگ از نگاه امامان

امام صادق (ع) می فرمایند : تعبیرهای جنگ با دشمنان دین عبارتند از: ۱- خیر و برکت ۲- سنت پیغمبر (ص) ۳- پیروز شدن ۴- شفا و بهبودی ۵- اطاعت از «پادشاه» عادل ۶- به دست آوردن غنیمت.

یوسف نبی (ع) می فرمایند : اگر کسی در خواب خود جنگ دید علامت غم واندوه می باشد. همچنین دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگه دارد تا آزار حاصل نگردد.

دانیال نبی (ع) می فرمایند : اگر ببینی در جنگ نابرابر کشته می شوی تعبیر زیاده روی کردن صاحب رویا در بعضی اموری است که به خیال خودش گناه صغیره محسوب میشوند مثلا نگاه کردن به نامحرم،ناراحت کردن پدر مادر،رنجاندن دوست اقوام یا آشنا و …باشد در واقع سبک شمردن چنین اعمال زشتی منجر می شود این هشدار به صورت یک رویا در ذهن شما بدل شود.

تعبیر جنگ با دشمن چیست

تعبیرگری می گوید که اگر ببینی مردم آن سرزمین به جنگ با دشمنان دین رفته اند یعنی آن مردم عزت و جاه و منزلت به دست می آورند و دشمن را به هلاکت و نابودی می رسانند و یا اگر ببینی تو به جنگ با دشمنان دین رفته ای یعنی بزرگی و برتری به دست می آوری و یا اگر ببینی با دشمنان دین در حال جنگ کردن هستی یعنی به بی نیازی می رسی.

محمد بن سیرین می گوید : اگر ببینی با دشمن جنگ می کنی و دشمن تو را خورده‌ است یعنی دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می شوی که باید توبه کنی و صدقه بدهی تا دفع بلا بشود.

جابر مغربی می گوید : اگر ببینی به تنهایی به جنگ با کفار رفته ای و جنگ کرده ای یعنی بر دشمن پیروز می شوی و از روزی حلال استفاده خواهی کرد. همچنین اگر ببینی کافر به تو حمله ور شده است یعنی در راه کسب رزق و روزی سختی و مشقت می کشی. و اگر ببینی لشکر اسلام سرزمین کفر را غارت کرده است یعنی کفار دچار مصیبت می شوند،‌‌‌‌ ولی اگر ببینی لشکر کفر سرزمین مسلمانان را غارت کرده است یعنی اسلام دچار اندوهی می شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر