دزدیدن کودک در کرج | نتیجه اقدامات پلیس برای دزدی کودک در کرج

دزدیدن کودک جلوی چشم مادرش | دلیل عجیب متهم برای آدم ربایی

دزدیدن کودک خبری است که این روزها خیلی به گوش می خورد. اکنون خبر دزدیدن کودک چهارساله در کرج پخش شده است که دلیل آدم ربا برای دزدیدن کودک بسیار عجیب است.

دزدیدن کودک جلوی چشم مادرش | دلیل عجیب متهم برای آدم ربایی

دزدیدن کودک در کرج خبری بود که به تازگی پخش شد. در یکم تیر ماه، مــرد جــوانی مدعی شد که پســر چهارســاله اش را مقابــل خانه شان در یکی از محله های مهرشهر کرج ربوده اند؛ این مرد گفت دزدین کودک توسط یکی از دوستانش انجام شده است. مــادر این کودک در تحقیقات پلیســی گفت: دوســت همســرم حــدود ســاعت 7عصر مقابــل خانه مان آمد و با شــوهرم کار داشــت. وقتی به او گفتم که شــوهرم خانه نیســت از من یک لیوان آب خواست. پسرم در حیاط در حال بازی بود من که وارد خانه شــدم تا برای این مرد آب بیاورم ناگهان متوجه شــدم که او پســرم را ربــود و از خانه خارج شــد. من هم خیلی زود ماجرا را به شــوهرم اطلاع دادم.

دلیل آدم ربایی

ســرهنگ محمــد نادربیگــی، رئیس پلیــس آگاهی استان البرز درتشــریح جزئیات این آدم ربایی  گفــت: متهــم به دلیل اختـلـاف مالی کــه با پدر کودک داشــته اســت با همدســتی یک مجرم ســابقه دار سناریوی این آدم ربایی را طراحی و اجرا کرده بودند که با توجه به حساسیت امر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره جرایم جنایی قرار گرفت.

بررســیهای اولیه حاکــی از این بود که فــرد گروگانگیر به پــدر طفل ربوده شــده بدهی داشــته و در ازای دریافت پول یک برگ چک به عنوان رســید به شــاکی ســپرده بود که با ربودن فرزند این شخص، در ازای آزادی کودک برگه چک را درخواست کرده است.

نتیجه اقدامات پلیس

در ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به رد زنی مخفیگاه متهم در یکی از شهرستانهای زنجان شــده و پس از تماس بــا وی از او خواســتند کــودک را رها کند که پس از ســاعت ها تالش و رایزنــی اقدامات پلیس مؤثر واقع شــده و گروگانگیر طفل ربوده شــده را به یکی از آشنایان خود تحویل داده و متواری شد. ســرهنگ نادربیگــی بــا اشــاره بــه تحویــل کــودک به خانواده اش، تصریــح کرد: تلاش پلیس برای دســتگیری متهمان ادامه دارد.

نادربیگی به شــهروندان توصیه کرد مشــکالت مالی واختلافهای خــود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنندتا گرفتار جرایم دیگر نشوند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر