تعبیر خواب دیدن دریا | تعبیر خواب دریای سیاه | تعبیر خواب دریای خونین

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا در خواب نشانه چیست؟

برای مشاهده تعبیر خواب دریا، در این بخش از سایت ویکی گردی با ما همراه باشید.

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب دریا چیست؟ خواب دیدن دریا تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد. تعبیر خواب دیدن دریا در خواب را در ادامه بخوانید. تعبیر خواب دریا : به گزارش دلگرم تعبیر خواب دریا ( دریای آرام ، دریای طوفانی ، خوردن آب دریا ،شنا کردن و غرق شدن در آب دریا و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

تعبیر خواب دریای آرام و طوفانی و مواج

محمد بن سیرین میگوید :

1-تعبیر دیدن خواب دریا پادشاهی یا عالمی است .

2- اگر کسی در خواب ببیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک دریا نشد ، تعبیرش آن است که به هر آنچه امید دارد نرسد .

3- اگر خواب ببیند که وارد دریا شد ، اما پای او خیس نشد ، نشانه آنست که از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

4- تعبیر خواب ایستادن در کنار دریا هم نشینی با بزرگان است .

5- اگر کسی در خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود نشانه آنست که در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود .

6- معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریا را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان .

7- اگر در خواب ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد .

لوک اویتنهاو می گوید :

8- خواب کشتی رانی در دریا نشانه شهامت ریسک کردن است.

9- خواب افتادن در دریا نشانه ضرر و زیان و بدبختی است.

10- دیدن خواب دریای شفاف نشانه شادمانی است.

ابراهیم کرمانی گوید :

11- اگر کسی در خواب ببیند که در دریا است ، نشانه آنست که به خدمت پادشاه شود ، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود .

12- اگر کسی در خواب ببیند درمیان دریا متحیر مانده است ، نشانه آنست که کار او پر خطر است .

13- اگر کسی در خواب ببیند که از دریا بیرون آمد ، نشانه آنست که بی غم شود .

جابر مغربی گوید :

14- اگر کسی در خواب ببیند که در آب دریا رفت ، نشانه آنست که توفیق طاعت یابد .

15- اگر کسی خواب ببیند که آب دریا زیاد شد ، نشانه آنست که لشگر پادشاه زیاد شود .

16- اگر کسی خواب ببیند که آب دریا کم شد ، تعبیر ، آنست که لشگر پادشاه هلاک شود .

17- اگر کسی خواب ببیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند ، تعبیر ، آنست که که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند .

18- اگر کسی خواب ببیند که از دریا موج ها برخاست و جهان پر از ابر تاریک شده بود . نشانه گناه و عصیان مردم آن دیار است.

19- اگر کسی خواب ببیند که از دریا موجی برخاست تعبیر ، آنست که به اندازه آن ، روزی حلال به دست خواهد آورد.

آنلی بیتون می‌گوید :

20- تعبیر خواب شنیدن زمزمه دریا ، به شما میگوید زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .

21- دیدن دریا در خواب ، نشانه آرزوهای بی ثمر است .

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر