قیمت مسکن در تهران | تغییرات قیمت مسکن در ماه گذشته

قیمت مسکن در تهران چقدر افزایش یافت؟ | مقایسه قیمت مسکن در چند سال اخیر

بر اساس آمار متوسط قیمت مسکن در تهران در تیر ماه، افزایش چشمگیری داشت.

قیمت مسکن در تهران چقدر افزایش یافت؟ | مقایسه قیمت مسکن در چند سال اخیر

قیمت مسکن در تهران هم چنان در حال افزایش است. بنظر می رسد قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته با افزایش رو به رو بود به طوری که قیمت مسکن در تهران به متری 44 میلیون و 841 هزار تومان رسیده در حالی که در ماه گذشته، این مبلغ 41 میلیون و 809 هزار تومان بوده است.

در تیــر مــاه ١٤٠١ عــدد شــاخص قیمــت آپارتمــانهــای مســکونی شــهر تهــران بــه عــدد ۱۵۱.۹رســیده اســت (شاخص قیمت فروردین ١٤٠٠=١٠٠) کــه نســبت بــه مــاه قبــل ۸.۳ درصد افزایش داشته است.

قیمت مسکن

متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران

در این ماه منطقه ١ با متوسط قیمت ۸۴میلیون و ۵۲۲هزار تومان بیشترین و منطقه ١٧ با متوسط قیمت ۲۲میلیون و ۸۹۰هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

قیمت مسکن

افزایش تورم نقطه به نقطه

در تیر ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد۴۵.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خریداران باید برای خرید یک واحد مسکونی مشخص در شهر تهران نسبت به تیر ماه ١٤٠٠، به طور متوسط ۴۵.۲ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل ۹.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

قیمت مسکن

 

افزایش تورم ماهانه

در تیر ماه ۱۴۰۱، تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران، ۸.۲درصد بوده است؛ تورم ماهانه تیر ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۲واحد درصد افزایش داشته است.

قیمت مسکن

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر