تعبیر خواب تبر بزرگ | تعبیر خواب تبر خونین | تعبیر خواب تبر سنگین

تعبیر خواب تبر | در دست داشتن تبر در خواب نشانه چیست؟

برای مشاهده تعبیر خواب تبر، در این مطلب از سایت ویکی گردی با ما همراه باشید.

تعبیر خواب تبر | در دست داشتن تبر در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب تبر ( تعبیر خواب تبر در دست داشتن ، تعبیر خواب تبر شکسته ، تعبیر خواب دسته تبر ، تعبیر خواب کشتن آدم با تبر و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر خواب تبر می پردازیم .

خواب تبر

1- تبر در خواب عموما نماد خوشبختی، سعادت در آینده، رضایت از زندگی و قدرت است. اگر در حال حاضر فردی سخت کوش هستید و برای زندگی خود برنامه های زیادی دارید بهتر است بگوییم با دیدن این خواب قطعا راه درستی را پیش گرفته اید و با همین روال به زودی به خواسته های خود می رسید.

2- اگر مردی زیاد خواب تبر ببیند تعبیرش این است که علاقه دارد تا کارها و فعالیت های غیر ممکن و سخت را انجام دهد.

3- تبر در خواب زنان اهمیت خاصی دارد. این خواب نشانه ازدواج با مردی مهربان و دلسوز است. اگر تبر در خواب حرکت نکرد تعبیرش این است که آن مرد به شدت به شما علاقه دارد و دوست دارد با شما ازدواج کند اما اگر تبر حرکت کرد تعبیرش برعکس است و نشانه جدایی و پایان رابطه عاطفی است.

4- تعبیر شنیدن صدای تبر در خوب نشانه وقت گذراندن با دوستان و خانواده است. شما مدت های طولانی درخودتان هستید و احساس تنهایی شدیدی می کنید و به همین دلیل دوست دارید بیشتر وارد اجتماع شوید و وقت بیشتری را با دوستان خود بگذرانید.

5- تعبیر تیز کردن تبر در خواب نشانه آمادگی ذهنی و جسمی شما برای ورود به مرحله جدیدی از زندگی تان است. شاید قصد ازدواج دارید یا می خواهید پروژه جدیدی را شروع کنید. از طرفی این خواب نشانه این است که در مورد هر کاری که سرمایه گذاری می کنید راجب آن مدت ها تحقیق کنید.

6- اگر در خواب دیدید که هنگام بریدن یا قطع کردن چیزی، تبر شکست تعبیرش این است که ممکن است زمام امور زندگی شما از دستتان خارج شود و دیگر قادر به ادامه زندگی نباشید. اعتماد به نفس شما کاملا از بین رفته است. به نظر می رسد به مشاوره بیشتری نیاز دارید.

7- اگر در خواب دیدید که گوشت یا استخوان را با تبر خورد میکنید تعبیرش این است که تلاش های شما در زندگی هیچ نتیجه ای ندارد و شما با دروغ و حیله و نیرنگ و فریب می خواهید از رقبای خود پیشی بگیرید. این خواب به شما هشدار می دهد که رویکرد خود را در زندگی تغییر دهید.

8- اگر در عالم رویا دیدید که کسی با تبر شما را تهدید می کرد تعبیرش این است که بین شما و آن شخص به دلیل سوء تفاهم ها، درگیری شدیدی پیش آمده است. ممکن است چیزی را نا آگاهانه امضا کرده باشید و هنوز هم باید تاوان آن را بدهید.

9- اگر در خواب دیدید که تبر را چنگ می زدید و قصد داشتید آن را به زور بگیرید تعبیرش این است که نمی خواهید فرصت های ازدواجتان را به راحتی از دست بدهید. این خواب نماد قدرت و نفوذ شما در مورد همسرتان است و به این معنی است که وقتی تصمیم میگیرید دوست ندارید آن را عوض کنید و روی حرفتان هستید.

محمد بن سیرین گوید :

10- تبر درخواب ، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید ، خواهد که آن را گسسته گرداند ، تا دیگر کارش نفرمایند .

جابرمغربی گوید :

11- تبر در خواب مردی است ترسنده . اگر یاری خواهد از مرد منافق است و در میان مردم جنگ و جدائی افکند .

12- اگر بیند تبری داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را با مردی بدان صفت دوستی افتد .

13- اگر بیند تبر او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که آن مرد را اجل فرا رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

14- معبران کهن تمام ابزار از نوع بیل و پارو و تبر را خادم تعبیر کرده اند یا کسی که در انجام کارهای دستی و بدنی به شما کمک می کند .

15- اگر در خواب تبر دو دم ببینید یعنی تبری که بتوانید از دو طرف آن استفاده کنید معرف انسانی است منافق که دل و زبانش یکی نیست و با شما و دشمن شما یکسان رفتار می کند و طبعا به چنین انسانی نباید اعتماد داشت . این خواب به شما می گوید که با مردی منافق برخورد خواهید داشت .

16- اگر تبر را کسی به شما داد از جانب دوستی مورد حمایت واقع می شوید ولی اگر شما در خواب تبر را به کسی دادید برندگی و قاطعیت و حمایت رااز دست می دهید .

17- اگر دیدید که با تبر درختی را قطع می کنید با قاطعیت و سرعت عملی انجام می دهید که خیر در آن نیست و حتی ممکن است جان کسی را به مخاطره بیاندازید و اگر دیدید با تبر جائی را ویران می کنید با همان قاطعیت به آبادانی و ساختن می پردازید .

آنلی بیتون می‌گوید :

18ـ دیدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد که با تلاش و توانایی خود فقط می توانید به لذت و خوشی دست یابید .

19ـ اگر خواب ببینید دیگران از تبر استفاده می کنند ، تعبیرش آن است که در کنار دوستانی سرخوش و توانا ، زندگی ای بسیار خوش خواهید داشت .

20ـ اگر دختری در خواب تبر ببیند ، دلالت بر آن دارد که همسر وفادار پیدا خواهد کرد که چندان ثروتی ندارد .

لیلا برایت می‌گوید :

21- استفاده از تبر در خواب ، نشانه‌ی پیشرفت در کارها است .

22- اگر دیدید که با تبر چیزی را خراب می‌کنید ، نشانه‌ی آن است که دچار اشتباهی می‌شوید .

تعبیر خواب تبر در دست داشتن

23- اگر در عالم رویا دیدید که تبر در دست دیگران است تعبیرش این است که افرادی که در واقعیت با آن ها در ارتباط هستید افراد پر ماجرا و پر انرژی هستند.

تعبیر خواب تبر شکسته

24- تعبیر دیدن تبر زنگ زده یا شکسته در خواب نشانه خبرهای بد و بدبختی و شرایط بد و سخت و نارضایتی از زندگی است. احتمالا شما بدهی مالی سنگینی دارید و نه تنها به دلیل کمبود پول از لحاظ جسمی رنج می برید بلکه سلامت روانتان به خطر افتاده است.

آنلی بیتون می‌گوید :

25ـ خواب تبر شکسته ، تعبیرش بیماری و از دست دادن پول و ثروت است .

تعبیر خواب دسته تبر

26- تعبیر خواب تبر بدون دسته در خواب نشانه عدم توانایی شما در غلبه بر چالش هایی است که دشمنانتان براینان ایجاد میکنند. شما به دلیل کارشکنی های بعضی دوستان نمی توانید از رقبا پیشی بگیرید. سعی کنید اعتماد به نفس و مهارت خود را بالا ببرید و اجازه ندهید کسی وارد رابطه با شما شود.

تعبیر خواب تبر : 29 نشانه و تعبیر دیدن تبر در خواب

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر