تعبیر خواب دیدن تسبیح | تعبیر خواب تسبیح سبز | تعبیر خواب در دست داشتن تسبیح

تعبیر خواب تسبیح | دیدن تسبیح در خواب نشانه چیست؟

برای مشاهده تعبیر خواب تسبیح، در این بخش از سایت ویکی گردی با ما همراه باشید.

تعبیر خواب تسبیح | دیدن تسبیح در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب باران نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب باران را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن تسبیح در خواب دارای چه تعابیری است ؟

منوچهر مطیعی 

تعبیر رویای تسبیح بیانگر اطاعت از خدا و بندگی و عبادت است همچنین دیدن این خوابها نشانه ترس از عقوبت نیز می باشد.

محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که تسبیح می کرد نشانه این است که مطیع فرمان حق است و از اندوه و غم رهایی می یابد.

اگر فردی در خواب ببیند که روزه است و با تسبیح ذکر می گوید بیانگر این است که از گناه کردن و مال حرام خوردن توبه می کند.

تسبیح کردن به خواب، مطیع بودن است بر فرمان حق. اگر بیند تسبیح می‌کرد، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد.

اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل می‌خواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند.

مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند که تسبیح در دست دارد بیانگر این است که کشش مذهبی وی زیاد است و به سمت دینداری و انجام فرایض دینی می رود.

بازی کردن با تسبیح و داشتن تسبیح در خواب بیانگر نظم کارها است و اگر فردی در خواب ببیند که تسبیحش پاره شد بیانگر این است که نظام کاری وی آشفته می شود و بر هم می ریزد.

اگر در خواب دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از دست شما در می رود.

اگر فردی در خواب ببیند که دانه های تسبیح را نخ می کند بیانگر این است در انجام کاری توفیق پیدا می کند که به تیزهوشی و دقت نیاز دارد و نتیجه این کار برای خواب بیننده معظم و بزرگ است.

اگر فردی در خواب ببیند که تسبیحش را گم کرده است و به دنبال آن می گردد بیانگر این است که در معرض خطر فریب و وسوسه شیطان قرار می گیرد.

اگر فردی در خواب ببیند که کسی به وی تسبیح داد یا تسبیح از دست او گرفت نشانه این است که خواب بیننده به کاری که دارای خیر و صلاح است دعوت می شود و اگر خواب بیننده به کسی تسبیح داد کاری را از دست می دهد.

اگر فردی در خواب ببیند که تسبیح یا انگشتری از مرجان دارد معنی خواب وی خوب است و علاوه بر این دیدن این خواب نشانه این است که خواب بیننده صاحب پسر می شود.

تعبیر رویای تسبیح از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

دیدن مهره یا تسبیح از دیدگاه ایشان بر هفت وجه می باشد :

زن

خدمتکار

کنیزک

مال

ادب و فرهنگ

فرزند

 غلام

تعبیر خواب از دیدگاه جابر مغربی

اگر کسی در عالم رویا مهره یا تسبیح ببیند، به نشانه خدمتکار است و اگر مهر ها به رنگ سبز یا سفید بوده باشند به معنای خدمتکار مصلح است.

اگر کسی در خواب مهره یا تسبیح زرد رنگ ببیند به نشانه آن است که صاحب خدمتکاری بیمار می باشد.

دیدن تسبیح یا مهره به رنگ مشکی و سیاه نیز دلالت بر خدمتکار بداخلاق دارد.

تعبیر خواب نماز خواندن از دیدگاه جابر مغربی

اگر در خواب ببینید که در حال خواندن نماز صبح هستید به نشانه آن است که به زودی به سفری نیکو می روید.

اگر ببینید که در حال خواندن نماز ظهر هستید به معنای آن است که معنویت شما زیاد شده و به خدا نزدیک تر می شوید.

در صورتی که در خواب ببینید که مشغول خواندن نماز عصر هستید به معنای آن است که اتفاقاتی برایتان رخ خواهد داد که موجب شادی و خوشحالی تان می شود.

دیدن خوابی که در حال خواندن نماز عشا هستید نیز به نشانه برآورده شدن حاجت و خواسته شما به زودی می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که در حال خواندن نماز جمعه است به نشانه رفتن به مسافرتی است که نتیجه اش شادی و سود و منفعت برای وی می باشد.

 

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر