تعبیر خواب دیدن سوزن | تعبیر خواب سوزن نخ کردن | تعبیرخواب در دست داشتن سوزن

تعبیر خواب سوزن | دیدن سوزن در خواب نشانه چیست؟

برای مشاهده تعبیر خواب سوزن، در این بخش از سایت ویکی گردی با ما همراه باشید.

تعبیر خواب سوزن | دیدن سوزن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب سوزن نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب سوزن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن‌هایی دارید در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید. اگر در خواب ببینید که با سوزن می‌دوزید به خصوص اگر مشاهده کنید که دو قطعه را به هم وصل می‌کنید امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید. به خصوص اگر با سوزن پارچه‌های ناهمرنگ را به هم بدوزید. خیاط و خیاطی با در دست داشتن سوزن تعبیری متفاوت دارد. تعبیر ذکر شده در بالا وقتی صادق است که سوزن محور خواب شما باشد.

چنانچه در خواب ببینید سوزنی را گم کرده‌اید و به دنبالش می‌گردید زیان می‌کنید و امکاناتی را از دست می‌دهید. گم کردن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست.

اگر ببینید سوزن را به جایی فرو می‌کنید بدون اینکه قصد دوختن داشته باشید کنجکاوی و فضولی است. اگر در خواب ببینید سوزن را به جانداری فرو می‌کنید خواب شما می‌گوید از طرف شما به دیگران آسیب می‌رسد و شما باعث رنج و اندوه می‌شوید. اگر در خواب ببینید که سوزن را به مأکول فرو می‌برید مثل هندوانه، خربزه، هویج یا همه چیزهای خوردنی دیگر خواب شما از خرابکاری و زیان رسانی خبر می‌دهد و نشان این است که شما به دیگران زیان مالی وارد می‌کنید.

در دست داشتن یا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلی بزرگ و غیر قابل حل است. سوزن بدون سوراخ مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می‌دوخت، دلیل که شغل‌های پراکنده وی با هم آید و حاجتش روا شود.

اگر بیند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش گیرد تمام نکند.

تعبیر سوزن درشت، مردی است که کارهای انسان‌ها را به هم پیوند و ارتباط می‌دهد (مخصوصاًً کارهای کوچک را).

اگر ببینی سوزن درشت را برداشته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی بین تو و مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.

اگر ببینی سوزن درشت را از دست داده‌ای یا اینکه شکسته است، یـعـنـی آن مرد هلاک می‌شود.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر بیند که جامه می‌دوخت، احوال او نیکو شود و به مراد رسد.

اگر بیند سوزن گم شد، احوال او بد شود و امیدی که دارد برنیاید و احوالش پراکنده شود.

 اگر بیند سوزن به جایی فرو برد، سرانجام کارش به خیر و خوبی و خرمی بود و کام دل یابد.

اگر ببینی با سوزن لباس میدوزی، یـعـنـی حال و روز تو خوب و نیک شده و به خواستۀ خودت می‌رسی.

تعبیر خواب به روایت مغربی

اگر بیند که سوزنی بدو بخشیدند، آن کس مشفق احوال او بود. اگر دید سوزن بسیار داشت، دلیل بود بر خیر و صلاح او.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

داشتن یک سوزن: محاکمه و محکومیت

سوزنی را نخ کردن: از یک موقعیت مشکل بیرون آمدن

پیداکردن سوزن: رازهای خانوادگی را برملا نکنید

سوزن در دست فرو رفتن: شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد.

هدیه گرفتن سوزن: از بین رفتن یک دوستی

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید برای دوختن لباسی از سوزن استفاده می‌کنید، نشانه آن است که به علت عدم همکاری دیگران با شما رنج خواهید برد.

نخ کردن سوزن در خواب، علامت آن است که گرفتاری دیگران، بیش از گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد کرد.

اگر خواب ببینید به هنگام دوختن لباس سوزن می‌شکند، نشانه آن است که به تنهایی و فقر محکوم خواهید شد.

گر خواب ببینید به دنبال سوزن می‌گردید، علامت آن است که به نگرانی‌های بی پایه و بی اساس دچار خواهید شد.

پیدا کردن سوزن در خواب، علامت یافتن دوستانی باوفا است.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

تعبیر هر سوزن آهنی، سود و منفعت و قوت و حکومت و توانائی و پیروز شدن بر دشمن می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت هانس کورت

دیدن سوزن شکسته در خواب، بیانگر بدشانسى است. اگر خواب ببینید که سوزنى را نخ می‌کنید، به این معنا است که دچار مشکل می‌شوید.

اگر خواب ببینید که سوزنى پیدا کرده‌‌اید، به این معنا است که با افراد جدیدى آشنا می‌شوید.

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر