تعبیر خواب دیدن زنبور | تعبیر خواب نیش زدن زنبور | تعبیرخواب گزیدن زنبور

تعبیر خواب زنبور | نیش زدن زنبور در خواب نشانه چیست؟

برای مشاهده تعبیر خواب زنبور، در این بخش از سایت ویکی گردی با ما همراه باشید.

تعبیر خواب زنبور | نیش زدن زنبور در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب زنبور چیست؟ هر گاه کلمه زنبور به گوش ما می رسد، ما یاد عسل، وزوز، کندو، نیش زدن و… را تداعی می کنیم. اگر بخواهیم طبق عسل تعبیر خواب زنبور را تفسیر کنیم، باید بگوییم نمادی از رزق و رزوی و برکت در زندگی تان است. وزوز این حیوان را می توانیم سمبلی از سخن چینی و غیبت و خیانت بدانیم. از همه مهم تر نیش زدن زنبور را به یک دشمن تعبیر می کنیم. معبران نیز معتقدند که زنبور مردی است بد طینت و بد رفتار! در ادامه انواع تعبیر خواب زنبور را مطالعه کنید.

تعبیر خواب زنبور بر اساس نظر معبر 

از نظر امام جعفر صادق (ع)

از نظر امام جعفر صادق (ع) زنبور در عالم رویا شش تعبیر دارد:

تعبیر اول، نشانگر غوغا، آشوب، بانگ و فریاد، هیاهو و داد و بیداد می باشد. قطعا این غوغا به نیت خوبی نیست و احتمال دارد که در اثر یک واقعه یا حادثه و بلا باشد.

تعبیر دوم، اشاره به گروهی از مردم دارد که صفات رفتاری و شخصیتی ناپسندی دارند و باید تا جایی که می توانید از آنها دور بمانید. این افراد بسیار پست و بی ملاحظه هستند.

تعبیر سوم، نشانگر قدرت و نفوذ می باشد. حتی می توان گف این تعبیر اشاره به هواداران و طرفداران شما نیز دارد.

تعبیر چهارم، ستایش و مدح است. شاید برای لطفی که کسی در حق شما می کند از او بسیار قدردانی کنید و پیش همه او را ستایش گویید.

تعبیر پنجم، دشمن و بدخواه را نشان می دهد. افرادی بسیار بد طینت و بد ذات اطراف شما هستند.

تعبیر ششم، نمادی از فرزندان شماست. اگر هنوز فرزندی ندارید، پس خداوند به شما یک فرزند عطا می کند.

اگر در خواب دیدید که زنبوری بسیار صدای بلندی داشت و وزوز او غیر قابل تحمل بود، این رویا نشانه منفی است و نشانه ترس، اضطراب، وحشت و استرس است.

از نظر محمد ابن سیرین

از نظر ابن سیرین زنبور در عالم رویا نماد مردی است که به لحاظ شخصیتی و رفتاری فردی پست، نادان، بی اراده و سست همت می باشد.

اگر در خواب دیدید که زنبور شما را نیش زد، این خواب نشان می دهد که از جانب چنین مردی به دردسر و رنج عذاب و دل آزردگی خواهید افتاد و یا حتی امکان دارد او با سخنی نا درست، نسنجیده و ناپسند باعث ناراحتی شما شود.

اگر در خواب دیدید که تعداد بسیار زیادی زنبور اطراف شما جمع شده بودند، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد در جمعی از افراد پست و نادان شرکت کنید و به همین علت گرفتار و دچار دردسر خواهید شد، مخصوصا اگر این زنبورها در حال نیش زدن شما باشند ویا یکی از آنها شما را بگزد، شدت این تعبیر بسیار سنگین تر خواهد بود.

زنبور عسل در عالم رویا سمبل مردی است که در زندگی اش بسیار برکت و رزق و روزی دارد. فردی است که بسیار مورد لطف و رحمت خداوند است. همچنین ممکن است اشاره به زنی داشته باشد که بسیار کاسب و به هر چیزی که اراده کند می رسد.

اگر در خواب دیدید که زنبور های عسلی به دست آوردید و یا کسی این مقدار زنبور را به شما داد، تعبیرش این است که اموال و دارایی و ثروت زیادی به شما خواهد رسید.

اگر دیدید که کندوی زنبور عسل دارید، تعبیرش این است که از جانب یک زن به خواسته دیرینه خودتان خواهید رسید و از راه حلال و درست رزق و روزی به دست خواهید آورد.

از نظر ابراهیم کرمانی

از نظر کرمانی اگر کسی در خواب ببیند که زنبور او را گزیده بود، این خواب نشان می‌دهد که از جانب یک زن بسیار بد صفت و بد ذات آزار و آسیبی به شما خواهد رسید. بهتر است بیشتر مراقب باشید و از زن های بدنام و بی آبرو دوری کنید.

اگر در عالم رویا دیدید که زنبورهای زیادی در خانه شما جمع شده بودند، این خواب تعبیرش این است که مجبور می شوید با زنی سخن چین و فضول معاشرت کنید و یا کاری برایتان پیش می آید که به ناچار به چنین زنی رو خواهید انداخت.

اگر در خواب دیدید که زنبور را کشتید، این خواب خوب است و نشانگر پیروزی و غالب شدن بر دشمنان و بدخواهان تان می باشد.

اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی زنبور در هوا دور هم جمع شده بودند و به سمت زمین می آمدند، تعبیر این خواب نشانگر یک جماعت و جمع می باشد. هدف از تشکیل این جماعت می تواند برای جنگ، تصمیم گیری، برپایی عدالت و برابری باشد. بستگی به شرایط کنونی زندگی تان دارد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی زنبور قرمز و یا زار در رویا های ما نماد یک دشمن می باشد. این دشمن بسیار قوی است و آزار و اذیت های بسیاری به شما روا خواهد داشت‌ زنبورعسل در عالم رویا نماد یک انسان ضعیف و نادان و کوتاه نظر است. این دشمن خطرناک نیست و در آخر از سمت او سود و منفعت های زیادی نسیب شما خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که زنبور شما را نیش زد و جایی از بدن شما را گزید، این خواب تعبیرش نشانگر یک سخن و حرف سرد و تلخ می باشد. این حرف را از کسی می شنوید که بسیار به شما نزدیک است و اصلا انتظار ندارید که چنین حرفی از او بشنوید. همچنین شدت این خواب بستگی به این دارد که چه نوع زنبوری در خواب شما را نیش زده باشد.

اگر در خواب دیدید که زنبور در محیط اتاق و یا خانه شما پرواز می کرد و شما می ترسیدید و نگران بودید که مبادا از او غافل شوید و شما را نیش بزند، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که فردی در منزل شماست که صداقت کافی را با شما ندارد و همچنین شما نیز از عدم صداقت و روراستی او آگاه هستید اما نمی‌توانید اثبات کنید و یا اینکه برای جلوگیری از خطرات احتمالی او کاری انجام بدهید.

اگر در خواب تعداد زیادی زنبور دیدید، این خواب تعبیرش این است که وارد جعمی خواهید شد و یا این که با کسانی آشنا می شوید که خیلی با شما هماهنگی و موافقت خلقی و اخلاقی ندارند. اگر جمعی و یا افرادی با شما هم خوانی ندارند، پس فاصله بگیرید تا آرامش داشته باشید.

اگر در خواب دیدید که زنبوری را کشتید این خواب نشانه خوبی است و به شما از چیره و غالب شدن بر دشمن نوید می دهد. شما با عقل و سیاستی که دارید او را از خودتان دور خواهید کرد و از خطراتی که از جانب او امکان داشت اتفاق بیفتد جلوگیری می کنید.

از نظر جابر مغربی

از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که از زنبور های عسل، عسل می گرفتید، این خواب تعبیرش نشان می دهد که در جمعی حضور پیدا می‌کنید که از سخنان با خیر و پر از منفعت آنها برخوردار خواهید شد و از این طریق به سود و بهره‌های زیادی خواهید رسید.

اگر در خواب دیدید که زنبور های عسل روی بدن شما جمع شده بودند و هر کدام شما را نیش می زدند، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که تمام اموال و دارایی که به دست آورده اید و یا به دست خواهید آورد، همه با رنج و سختی بسیاری میسر می‌شود و شما در این راه بسیار اذیت خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که زنبورهای عسل در حال خوردن عسل کندو خودشان بودند، به همان مقداری که این زنبورها از عسل تغذیه کرده اند، شما نیز دچار ضرر و زیان و خسارت بزرگی خواهید شد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر