تعبیر خواب دیدن گندم | تعبیر گندم درو کردن | تعبیرخواب گندم زار

تعبیر خواب گندم | دیدن گندم در خواب نشانه چیست؟

برای مشاهده تعبیر خواب گندم، در این بخش از سایت ویکی گردی با ما همراه باشید.

تعبیر خواب گندم | دیدن گندم در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب گندم نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب گندم را می توانید در این مطلب مطالعه کنید.

تعبیر خواب دیدن گندم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند. گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر در خواب ببینید مشتی یا مقداری گندم در جیب دارید جیب و کیسه شما برکت می یا بد و پر پول می شود ولی این گویای پولی است که به دست می آورید و هزینه می کنید نه پولی که با آن بتوانید پس انداز کنید و پول دار شوید. اگر در خواب ببینید کیسه ای گندم دارید پول زیادی به دست می آورید و اگر ببینید انباری گندم دارید و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند می شوید. اگر مزرعه ای گندم داشته باشید کاری می کنید که خیرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند می شوید و هم دیگران. اگر در خواب ببینید نان گندم می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید و چنانچه ببینید سنبله گندم را می جوید و می خورید و تف می کنید گرفتار فقر و تنگدستی خواهید شد و از نظر تامین معاش به شدت در مضیقه می افتید.

تعبیر خواب گندم به روایت محمد ابن سیرین

دیدن گندم, دلیل بر روزی حلال است که به رنج به دست آید. اگردید گندم پخته می خورد، به این معنا است که غمگین شود. اگر دید شکم او تا دهان پر از گندم خشک است، دلیل هلاک او بود.

تعبیر خواب گندم به روایت کرمانی

اگر در خواب بیند خوشه های گندم می خورد، به معنای قحط است. اگر خواب بیند گندم کاشت، دلیل که گندم در ان دیار ارزان شود.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

گندم در خواب به معنای روزی حلال بود بعضی گویند اندک ناراحتی است.

تعبیر خواب به روایت اسماعیل اشعث

اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون , و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد .

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن گندم درخواب سه وجه بود. اول: معزولی. دوم: تصرف. سوم: غربتی.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

گندم : کامیابی کشت گندم : سود زیاد درو کردن : شما یک کار خواهید یافت برداشت کردن : شما یک مشکل پیچیده را حل خواهید کرد خوشه : برد ، سود دانه : خوشبختی جمع آوری : سلامتی آفت زده : کار پر رنج و زحمت

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر